AGENDA

WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020 – DAY 1

MONDAY, NOVEMBER 30, 2020 – DAY 3

THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020 – DAY 2

TIME ZONE: ISRAEL TIME